سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اخبار و اعلانات

راه اندازی نشریه حفاظت وبهره برداری از منابع طبیعی
1392-08-12

باتوجه به راه اندازی نشریه حفاظت وبهره برداری از منابع طبیعی در این دانشگاه از کلیه پژوهشگران ونویسندگان فرهیخته سراسر کشوردعوت بعمل می آید جهت ترویج یافته های علمی خوددر این نشریه اقدام فرمایند