سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اخبار و اعلانات

پرداخت هزینه 50 هزار تومان پس از تایید اولیه مقاله
1394-02-28

بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترمی که از ابتدای اسفند ماه سال 93 مقاله ارسال نموده اند میبایست  پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری،  برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) واریز نمایند.