سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تماس با ما

دفتر مجلات دانشگاه 

تلفن: 32245884-017

01732220320    // داخلی     253 

گرگان - خیابان شهید بهشتی - دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان- معاونت پژوهشی- دفتر مجلات دانشگاه – کدپستی 15739-49138